سهم بهداشت و درمان از بودجه خانوارهای شهرستان

عنوان 20- خانواده های 4 نفره با میانگین هزینه 13 میلیون تومان در سال 1401 دومین گروهی بودند که هزینه های بیشتری صرف بهداشت و درمان کردند. خانوارهای شهری ساکن در استان های اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی بیشترین هزینه های درمانی را در بین سایر استان ها در سال 1401 داشته اند.

ایرانی ها چقدر برای سلامت هزینه می کنند؟

سلامتی ثروت انسان است و اگر به خطر بیفتد هزینه زیادی باید پرداخت شود. با مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی می توانید هزینه های بالای توانبخشی و درمان را مشاهده کنید. در سال های اخیر با افزایش تورم در کشور، هزینه خدمات درمانی نیز افزایش یافته است که بسیاری از خانوارها توان پرداخت آن را ندارند. اما هر ایرانی چقدر برای مراقبت های بهداشتی هزینه می کند؟ کدام خانوارها بیشترین هزینه خدمات درمانی را پرداخت می کنند؟

سلامت یکی از مولفه های بودجه خانوار است که شامل هزینه های سلامت و بیمه اجتماعی می شود. گزارش های منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می دهد که سهم خدمات بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوار شهری در سال 1401 حدود 9.1 درصد بوده که پس از هزینه مسکن و سوخت و هزینه مواد غذایی و دخانیات رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

هزینه های بهداشت و درمان 16 میلیون خانواده 10 نفره

در سال 1401 اقتصاد شهر به طور متوسط ​​12 میلیون تومان برای بهداشت و درمان هزینه کرد. بر اساس داده های مرکز آمار می توان گفت خانوارهای شهری با 10 نفر و بیشتر به طور متوسط ​​16 میلیون تومان برای سلامت و درمان خود هزینه کرده و در مقایسه با سایر خانوارها بیشتر هزینه کرده اند. دومین گروهی که بیشترین هزینه را صرف بهداشت و درمان کردند، خانواده های 4 نفره با میانگین هزینه 13 میلیون تومان بودند. خانواده های 3 نفره نیز به طور متوسط ​​13 میلیون تومان برای سلامت و درمان خود هزینه کردند. خانوارهای 5 و 6 نسل به طور متوسط ​​12 میلیون تومان برای بهداشت و درمان هزینه کردند. در سال 1401 خانوارهای دو نفره به طور متوسط ​​11 میلیون تومان برای بهداشت و درمان خود هزینه کردند.

همچنین خانواده های 9 و 7 نفره به طور متوسط ​​9 میلیون تومان هزینه کردند. یک خانواده متشکل از یک نفر به طور متوسط ​​8 میلیون تومان برای مراقبت های بهداشتی هزینه می کند. در نهایت خانواده 8 نفره حدود 7 میلیون صومعه برای سلامتی و درمان خود هزینه کردند. نمودار زیر میانگین سالانه هزینه‌های بهداشتی و درمانی یک خانوار شهری را بر اساس اندازه خانوار (تعداد اعضا) در سال 1401 نشان می‌دهد.

هزینه های بهداشت و درمان متخصصان 2.8 برابر بیشتر از کارگران کشاورزی است

بر اساس داده های مرکز آمار، می توان میزان هزینه های بهداشتی هر یک از آنها را در بین گروه های مختلف حرفه ای در مزارع شهری محاسبه کرد. بدین ترتیب نمودار زیر میانگین هزینه های پرداختی گروه های مختلف شغلی برای بهداشت و درمان را در سال 1401 نشان می دهد. در سال 1401 مزارع شهری گروه تخصصی متخصصان علمی و فنی با میانگین 23 میلیون تومان بیشترین هزینه بهداشت و درمان را پرداخت کردند.

خانوارهای گروه استخدامی قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران در سال 1401 به طور متوسط ​​20 میلیون تومان پرداخت کردند و در رتبه دوم بهداشت و درمان قرار گرفتند. گروه حرفه ای کارکنان اداری و اداری با میانگین هزینه 17 میلیون تومانی بهداشت و درمان مقام سوم را به خود اختصاص داد. خانوارهای گروه حرفه ای تکنسین ها و دستیاران در سال 1401 به طور متوسط ​​13 تن صرف بهداشت و درمان کردند و رتبه چهارم را به خود اختصاص دادند.

گروه های حرفه ای متشکل از اپراتورها، نصاب ها، رانندگان حمل و نقل، خدمتگزاران، فروشندگان به طور متوسط ​​12 میلیون صومعه هزینه کردند و رتبه های پنجم و ششم را برای سلامت و درمان خود به خود اختصاص دادند.

خانواده های گروه حرفه ای هنرمندان و کارمندان رشته های مرتبط به طور متوسط ​​9 میلیون تومان برای درمان و درمان هزینه کردند و رتبه هفتم را به خود اختصاص دادند. گروه های حرفه ای کارگران عادی و کارگران ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در سال 1401 به طور متوسط ​​8 میلیون تومان برای بهداشت و درمان هزینه کردند و با کمترین پرداختی رتبه های هشتم و نهم را به خود اختصاص دادند.

در سال 1401، کارگران علمی و فنی 2.8 برابر بیشتر از کارگران کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری برای مراقبت های بهداشتی هزینه کردند.

کدام گروه های درآمدی بیشترین هزینه های مراقبت های بهداشتی را دارند؟

خانوارهای شهری با درآمدی معادل یا کمتر از 12 میلیون تومان در سال 1401 به طور متوسط ​​1.4 میلیون تومان صرف هزینه های بهداشتی و درمانی کردند و گران ترین آنها بودند. خانوارهای شهری با درآمدهای 12 تا 19.5 میلیون تومان و 19.5 تا 27 میلیون تومان در سال 1401 به طور متوسط ​​2 میلیون تومان برای بهداشت و درمان هزینه کردند.

گروه درآمدی بین 27 تا 36 میلیون تومان به طور متوسط ​​3 میلیون تومان برای سلامت و درمان خود هزینه کردند. گروه های درآمدی از 36 تا 48 میلیون تومان، از 48 تا 60 میلیون تومان و از 60 تا 72 میلیون تومان به طور متوسط ​​4 میلیون تومان صرف هزینه های درمانی خود کردند.

خانوارهای شهری با گروه درآمدی 72 تا 90 میلیون تومان در سال 1401 به طور متوسط ​​6 میلیون تومان برای سلامت و درمان خود هزینه کردند. مزارع شهری که درآمد آنها بین 90 تا 120 میلیون تومان بود، در سال 1401 به طور متوسط ​​8 میلیون تومان برای بهداشت و درمان خود هزینه کردند.

در نهایت خانوارهای شهری با درآمدی معادل 120 میلیون تومان و بیشتر در سال 1401 به طور متوسط ​​16 میلیون تومان صرف هزینه های بهداشتی و درمانی کردند و بیشترین هزینه را داشتند.

گروه درآمدی 120 میلیون تومانی تقریباً 11.4 برابر بیشتر از گروه درآمدی 12 میلیون تومانی هزینه های بهداشتی و درمانی داشته است. نمودار زیر میانگین هزینه های درمانی خانوارهای شهری را بر اساس گروه درآمدی در سال 1401 نشان می دهد.

کدام مناطق بیشترین هزینه را برای مراقبت های بهداشتی می کنند؟

بر اساس گزارش مرکز آمار، خانوارهای شهری در مناطق اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی بیشترین هزینه های درمانی را در سال 1401 در میان سایر مناطق داشته اند.

در سال 1401 خانوارهای شهری استان اصفهان به طور متوسط ​​16 میلیون تومان برای بهداشت و درمان هزینه کردند و از نظر هزینه در رتبه اول قرار گرفتند.

پس از آن خانوارهای شهری ساکن منطقه یزد در سال 1401 به طور متوسط ​​15 میلیون و 861 هزار تومان برای بهداشت و درمان هزینه کردند و با بیشترین هزینه در جایگاه دوم قرار گرفتند. سومین منطقه که در سال 1401 بیشترین هزینه های بهداشت و درمان را داشت، منطقه البرز با هزینه 15 میلیون و 715 هزار تومان است.

همچنین خانواده های شهری ساکن در مناطق ایلام، هرمزگان و کرمان با میانگین هزینه سالانه 4 میلیون، 4 میلیون و 200 هزار تومان و 6 میلیون تومان کمترین هزینه های بهداشتی را در بین مناطق این کشور دارند.

جدول زیر میانگین سالانه هزینه های بهداشتی و درمانی خانوارهای شهری مناطق کشور در سال 1401 را نشان می دهد./ خبرآنلاین

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تماس با ما